Beoordelingsrichtlijnen in ontwikkeling

Wij hebben diverse beoordelingsrichtlijnen in ontwikkeling. Wilt u weten of er voor uw product ook een beoordelingsrichtlijn in ontwikkeling is? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen CE-markering en KOMO kwaliteitskeurmerk

Over de verhouding tussen CE-markering en het KOMO kwaliteitskeurmerk bestaat veel onduidelijkheid. Via deze FAQ’s worden de belangrijkste vragen beantwoord.

pdfFrequently Asked Questions (FAQ) CE-markering en het KOMO kwaliteitskeurmerk

pdfFrequently Asked Questions (FAQ) CE-marking and the KOMO quality mark (ENG)

Wat is een KOMO procescertificaat?

Een KOMO procescertificaat is een kwaliteitsverklaring die duidelijk maakt dat een product, bouwdeel of installatie (na het uitvoeringsproces) overeenkomt met de productspecificaties en -prestaties die in de verklaring zijn vastgelegd. Ook geeft het procescertificaat aan dat het daarvoor benodigde proces overeenkomt met de processpecificaties die zijn vastgelegd in de verklaring.
Onder proces wordt verstaan:

  • Het aanbrengen, installeren, monteren, verwerken van producten, bouwdelen en installaties in bouwwerken.
  • Het gebruik en beheer van bouwwerken.
  • Het uitvoeren van diensten.

Bij een procescertificaat wordt de kwaliteit van het proces voortdurend door getoetst. Daarom bieden procescertificaten opdrachtgevers, voorschrijvers en aannemers veel toegevoegde waarde. Procescertificaten vereenvoudigen de directievoering van een bouwwerk aanzienlijk. Het is in de praktijk een effectief en efficiënt instrument om de faalkosten in de bouw te verminderen en de kwaliteit te verhogen. Heeft u vragen over KOMO procescertificaten? Neem dan contact met ons op.

Wat is een KOMO attest-met-productcertificaat?

Fabrikanten kiezen veelal voor een attest met productcertificaat. Bij een KOMO attest-met-productcertificaat ziet SKG-IKOB toe op de wijze waarop producten geproduceerd worden en de manier waarop het bedrijf omgaat met kwaliteitsbewaking. SKG-IKOB controleert of de producten voldoen aan de eisen die gesteld worden in de bouwregelgeving en of de producten geschikt zijn voor het bouwwerk waarin zij worden toegepast. Daarbij beoordeelt SKG-IKOB tevens of de producten geproduceerd worden zoals dat beschreven staat in het bijbehorende attest.

Het nut van een attest met productcertificaat is dat de afnemer van uw product niet meer hoeft te controleren of het product aan de gevraagde eisen voldoet en zekerheid heeft over de prestaties van het product. Het geeft die duidelijkheid tevens aan de kopende partij. Een attest met productcertificaat betekent continue controle op uw product, het productieproces en de seriële productie. De kwaliteit van uw product is hiermee ook voor de toekomst gegarandeerd.

Heeft u vragen over een KOMO attest met productcertificaat? Neemt u dan contact met ons op.

Wat is een KOMO productcertificaat?

Een KOMO productcertificaat is een document waarin SKG-IKOB verklaart, dat uw product voldoet aan de prestaties en de bouwbesluiteisen die zijn weergegeven in het certificaat. Het nut van een productcertificaat is dat de afnemer van uw product niet meer hoeft te controleren of het product aan de gevraagde eisen voldoet. Het geeft die duidelijkheid tevens aan de kopende partij. Een productcertificaat betekent continue controle op uw product, het productieproces en de seriële productie. De kwaliteit van uw product is hiermee ook voor de toekomst gegarandeerd.

Heeft u vragen over KOMO productcertificaten? Neemt u dan contact met ons op.

Wat is een KOMO attest?

Een KOMO attest is een document waarin door SKG-IKOB verklaard wordt dat een product volgens de bouwvoorschriften geschikt is om toegepast te worden in de bouw, mits het product wordt gefabriceerd en toegepast zoals dat in het attest staat beschreven. Bij attestering beoordeelt SKG-IKOB uw product eenmalig en geeft in het attest aan wat de prestaties zijn.

Zo kan in een attest voor inbraakwerende kozijnen verklaard worden dat een kozijn dat opgebouwd is uit bepaalde profielen, hang- en sluitwerk en glas, voldoet aan een bepaalde inbraakwerendheidsklasse. Deze prestaties kunnen echter alleen in een attest opgenomen worden, als door middel van een test vastgesteld is dat het kozijn deze prestaties behaalt. In het attest wordt vervolgens aangegeven op welke wijze het kozijn opgebouwd en gemonteerd moet worden om in de praktijk deze prestaties ook te behalen.
Het attest bevat in principe:

  • de prestaties van het product dat onderzocht is;
  • de technische omschrijving van het product;
  • de uitvoeringsvoorschriften.

Heeft u vragen over KOMO attesten? Neem dan contact met ons op.

Wat is een beoordelingsrichtlijn?

Een beoordelingsrichtlijn (BRL) is een genormaliseerd document aan de hand waarvan SKG-IKOB een bepaald product of proces beoordeelt. Is de beoordeling positief dan wordt er gecertificeerd. Een BRL wordt vastgesteld door een College van Deskundigen. Hierin zijn belanghebbende bouwpartijen uit de betrokken sector vertegenwoordigd. In de BRL zijn niet alleen de wettelijke van toepassing zijnde eisen opgenomen, maar ook de technische en esthetische eisen die de marktpartijen stellen. KOMO-kwaliteitsverklaringen gaan dus verder dan de (prestatie-)eisen van het Bouwbesluit alleen.

Heeft u vragen over KOMO-beoordelingsrichtlijnen? Neem dan contact met ons op.