Het proces tot uw certificering

Het certificeringproces start zodra de aanvrager aan SKG-IKOB Certificatie opdracht geeft tot certificering. Zodra u ons voorstel ondertekend heeft en aan ons retour heeft gezonden zullen wij contact met u opnemen om de certificering verder in gang te zetten. De offerte wordt na een positieve afronding van het toelatingsonderzoek automatisch omgezet in de certificatieovereenkomst.

Het certificeringproces bestaat uit een onderzoek (audit) ten aanzien van het kwaliteitssysteem van de aanvrager, op het gebied van het proces van de brl 5019 “Kwaliteitsborging voor het Bouwen”.
Klik hier om een offerte te ontvangen om als kwaliteitsborger gecertificeerd te worden.

 

 Leeg_certificaat.png

De brl 5019 kent een aantal delen van certificatie:

 • Deel 00 Algemeen
 • Deel 01 Coördinatie
 • Deel 11 Constructieve veiligheid
 • Deel 12 Brandveiligheid
 • Deel 13 Bouwfysica
 • Deel 14 Installaties
 • Deel 20 Toezicht
 • Deel 99 Afgifte verklaring

Indien de organisatie de delen 00, 01 en 99 op haar certificaat heeft staan, kan de certificaathouder optreden als
“kwaliteitsborger” volgens van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB).

Het betreft de volgende onderzoeken:
Initiële audit / Toelatingsonderzoek Voorlopige Erkenning:
- audit fase 1: voorbereiding en documentatiebeoordeling en implementatie-audit en
- audit fase 2: controle deskundigheid

Instandhouding:
- de periodieke (jaarlijkse) audits
De initiële audit, toelatingsonderzoek t.b.v. Voorlopige Erkenning

Het toelatingsonderzoek (initiële audit) bestaat uit twee fasen:
Fase 1: Voorbereiding en documentatiebeoordeling en implementatie audit
De audit bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Bespreking en vaststelling van het auditprogramma.
 • Beoordeling procesdocumentatie conform de BRL5019
 • Beoordeling van het processysteem aan de hand van interviews met directie en medewerker
  (eventuele tekortkomingen worden separaat vastgelegd op tekortkomingsformulieren)
 • Afsluiting van de audit, waarbij de audit wordt samengevat en de resultaten worden gepresenteerd.

Met een positieve afsluiting van deze fase verkrijgt de aanvrager het certificaat met een looptijd van één jaar.
Dit is de Voorlopige Erkenning waarmee de certificaathouder heeft aangetoond zijn kwaliteitssysteem op orde te hebben en de deskundigheid in huis heeft om projecten uit te gaan voeren.

Met de Voorlopige Erkenning kan de certificaathouder daadwerkelijk projecten gaan borgen.

Fase 2: Controle deskundigheid
Deze fase 2 is het beoordelen van de deskundigheid in de praktijk aan de hand van projecten die de certificaathouder
uitvoert. Op basis van één eigen opgebouwde dossier wordt de aanvrager gecontroleerd op deskundigheid.
Het auditteam beoordeelt de conclusie van het rapport van het dossier om te bezien of op basis van de gebruikte
documenten het auditteam tot gelijk conclusie komt.
Het dossier bevat minimaal de onderdelen die zijn aangevraagd qua delen voor certificatie.
Deze fase kan in delen worden uitgevoerd want het betreft zowel de planbeoordeling als de periode van het toezicht tijdens de bouw.
Op het moment dat lopende het proces een deel positief wordt afgesloten verkrijgt de certificaathouder voor dit deel al de definitieve erkenning.

De auditrapportage
De audit wordt afgesloten met een rapportage. Deze wordt door een reviewer van SKG-IKOB beoordeeld.
Op basis van de rapportage neemt de daartoe bevoegde functionaris van SKG-IKOB Certificatie een besluit
omtrent de certificering. Een positief besluit wordt alleen genomen indien alle geconstateerde tekortkomingen
zijn opgelost. Eventuele tekortkomingen die tijdens de audit worden geconstateerd zijn in te delen in twee categorieën:

 • Kritieke Tekortkoming (KTK); indien het feit direct van invloed is op het functioneren van het proces of direct het vertrouwen in de kwaliteit van het eindproduct schaadt.
 • Niet kritieke tekortkoming (TK); indien het feit niet of nauwelijks van invloed is op het functioneren van het proces of niet direct (meetbaar)het vertrouwen in de kwaliteit van het eindproduct aantast.

Corrigerende maatregelen naar aanleiding van tekortkomingen
De tekortkomingen dienen binnen een vooraf afgesproken termijn (maximaal drie maanden) te worden verbeterd.
De verbetering dient met aanvullende documentatie te worden bevestigd. Indien de auditor dit noodzakelijk acht,
kan hij aanvullend onderzoek op locatie uitvoeren ter bevestiging van doorgevoerde verbeteringen.

Het certificaat
Na een positief besluit, wordt het certificaat voor de Definitieve Erkenning door SKG-IKOB Certificatie aan de
aanvrager overhandigd / toegestuurd. De geldigheidsduur van het certificaat is drie jaar.
De certificaathouder is gerechtigd gebruik te maken van de hiervoor door SKG-IKOB Certificatie te verstrekken certificatielogo’s.

Instandhouding certificaat (jaarlijkse periodieke audits)
Bij periodieke audits wordt vastgesteld of het proces ook bij voortduring voldoet aan de geldende norm(en), mede aan de hand van controles van projecten.
Rapportage en afhandeling van eventuele tekortkomingen verlopen op gelijke wijze als bij de initiële audit.

Publiciteit
SKG-IKOB Certificatie publiceert op haar website alle gecertificeerde bedrijven. Ook worden de andere afgegeven certificaten gepubliceerd op de website.