Beproevingen voor SKG-IKOB goedkeuring of SKG-IKOB KOMO attest

Beproevingen

U geeft uw klanten en afnemers extra zekerheid over de kwaliteit van uw product met een goedkeuring of rapport van SKG-IKOB. Laat daarom SKG-IKOB de kwaliteit van uw product bevestigen door het uitvoeren van één of meerdere van de onderstaande beproevingen!

Afschuif & trek/druk beproevingen

Lijm vervangt steeds vaker mechanische verbindingsmiddelen. Maar dan wilt u wel zeker weten dat het goed vastzit. Laat SKG-IKOB afschuif- en trekbeproevingen uitvoeren op uw product en er kan geen misverstand meer over bestaan. Uiteraard voert SKG-IKOB ook talloze andere sterktebeproevingen uit op bijvoorbeeld hoekverbindingen van kozijnen, op hang- en sluitwerk en op schroefverbindingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Kloppenberg (metalen gevelelementen), Guido Soontiëns (kunststof gevelelementen) of Charles Wallert (hang- en sluitwerk).


Bedieningskrachten hang- en sluitwerk

Het meten van bedieningskrachten bij gevelelementen is steeds belangrijker nu eisen aan de tochtwering enerzijds en de eisen aan de bedienbaarheid anderzijds toenemen. Nadat uw product is onderzocht in ons testlaboratorium en voldoet aan de eisen, wordt het ingedeeld in een klasse die u kunt vermelden bij uw product. Beproevingen worden o.a. uitgevoerd volgens EN 12046-1, EN 12046-2 en volgens de productnormen van hang- en sluitwerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charles Wallert.

Bediening en veiligheid garagedeuren en hekwerken

SKG-IKOB beproeft volgens EN 13241 onder andere de weerstand tegen windbelasting, het voorkomen van ongecontroleerde bewegingen en beknellingsgevaar. Want veiligheid hoort bij deze producten ten allen tijde voorop te staan. Beproevingen worden o.a. uitgevoerd volgens EN 12605.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charles Wallert.

Beton en betonmortel

Bepaling van druksterkte (betonkubus), gehalte aan chloriden, volumieke massa en wateropneming volgens EN 12504-1, CUR-aanbeveling 72, EN 12390-2, EN 12390-3 en EN 12390-7. Bepalingen van overige eigenschappen worden door ons uitbesteed bij erkende laboratoria.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van Schijndel.Betonreparatie - Inspecties naar de kwaliteit van betonreparatie op locatie

Ten bate van een verzekerde garantie kan SKG-IKOB op verzoek projectinspecties uitvoeren naar de kwaliteit van betonreparatie. Hierbij worden de kwaliteitseisen conform BRL 3201 als toetsingskader aangehouden. Hierbij kunnen alle vier de fases van de reparatie bijgewoond en beoordeeld worden en wordt aansluitend een rapportage afgegeven. Voor een verzekerde garantie moeten deze inspecties vooraf worden aangevraagd en worden opgegeven bij de verzekeraar zodat vanaf de fase van sanering een beoordeling kan worden uitgevoerd.

Bij een dergelijk traject dienen de volgende stappen genomen te worden:

  • Stap 1: Opgave van het werk en uitvoeringsperiode bij SKG-IKOB.
  • Stap 2: Het ontwerp dient door SKG-IKOB getoetst te worden. Dit ontwerp is de basis voor het werkplan en zou bij het betonreparatiebedrijf aanwezig moeten zijn. Hierin kunnen ook de eisen van de opdrachtgever worden verwerkt.
  • Stap 3: De leverancier van het reparatiemateriaal dient over de juiste en geldige CE-documenten te beschikken. Dit geldt zowel voor de individuele componenten, als voor de toepasbaarheid van de componenten als systeem. Het reparatiebedrijf levert ook deze gegevens aan bij SKG-IKOB.
  • Stap 4: Vervolgens wordt een eerste inspectie op het werk uitgevoerd in de fase dat de sanering is afgetekend en met repareren, injecteren of eventueel coaten is begonnen. Bij deze inspectie worden ook alle registraties en foto’s beoordeeld. Ook vakbekwaamheid van de medewerker dient inzichtelijk te zijn volgens BRL 3201 (Het op BRL 3201 gecertificeerde bedrijf kan deze inspectie gebruiken als een reguliere inspectie in het kader van de instandhouding van zijn KOMO-procescertificaat op BRL 3201).
  • Stap 5: Tenslotte wordt er een tweede inspectie uitgevoerd, waarbij op ten minste een deel van het werk ook het eindresultaat te beoordelen is. Afhankelijk van de omvang van het werk kunnen ook tussentijdse inspecties nodig zijn.
  • Stap 6: SKG-IKOB stelt een totaal-rapport op dat het reparatiebedrijf dient door te sturen aan de verzekeraar (zoals door de verzekeraar in de verzekeringspolis heeft aangegeven).

Inspectie op verzoek

Ook op verzoek van een opdrachtgever kan begeleiding geboden worden volgens de bovenvermelde methode. Hierbij kan het aannemelijk gemaakt worden dat de reparatie conform CUR Aanbeveling 118/119 is uitgevoerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Kampman.

 

Betonsteen

Wilt u uw product aan deze beproeving onderwerpen? Neemt u dan contact op met Ton van Beek.

Cement

Bepaling van druksterkte, begin- en einde binding, gehalte aan chloride en sulfaten, onoplosbare bestanddelen, gloeiverlies, vormhoudendheid en fijnheid volgens EN 196-1, -2, -3 en -6 voor diverse cementsoorten (productnormen o.a. EN 197-1, EN 143-1, EN 14216 en EN 15743). Bepalingen van overige eigenschappen worden door ons uitbesteed bij erkende laboratoria.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton van Beek.

Chloride in beton

Uitgevoerd met een methode afgeleid van CUR aanbeveling 72 methode Volhard (bouwdienst RWS BSW 96-01) en de NEN-EN 14629:2007

Deze methode bepaalt het totale gehalte chloride, waarbij het resultaat uitgedrukt kan worden als %Cl t.o.v. de cementfractie in het beton. Uit het beton worden monsters op bij voorkeur drie diepten (diepste min. 60 mm) genomen. Per punt wordt minimaal 20 gram tot poeder vermalen. 10 gram van het poeder wordt ontsloten met salpeterzuur. Dit monster wordt gefiltreerd waarna de massa van het filtraat wordt bepaald. Uit de massa die bij de koken is opgelost kan het cementgehalte worden benaderd.

Met behulp van bekende concentraties chloride wordt door middel van ionenwisseling chromatografie en geleidbaarheidsdetectie de concentratie chloride in de monsters bepaald. Een hogere concentratie anionen zorgt voor een hogere geleidbaarheid en piekoppervlakte dan een lagere concentratie anionen.

De supressor zorgt door middel van het absorberen van natrium en kalium voor een lagere geleidbaarheid van de mobiele fase en een hogere geleidbaarheid van de analyten. Daardoor wordt de detectiegrens verlaagd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Kampman.
Daklichten, lichtkoepels en lichtstraten


SKG-IKOB kan u van dienst zijn met diverse beproevingen op het gebied van lucht- en waterdichtheid, inbraakwerendheid, doorvalveiligheid, etc. De resultaten kunnen vervolgens gebruikt worden het verkrijgen van een KOMO attest. De beproevingen kunnen tevens uitgevoerd worden als initiële type testen in het kader van CE-markering op EN 1873 of EN 14963.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Kloppenberg.

Doorvalveiligheid en stootbelasting

Kan uw product tegen een stootje? Met zwaar geschut voert SKG-IKOB beproevingen uit op doorvalveiligheid en stootbelasting. Hiermee wordt aangetoond of producten zoals vliesgevels, ballustraden, glas, doorvalbeveiliging en lichtstraten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Beproevingen worden uitgevoerd volgens EN 1991-1-1. Daarnaast wordt o.a. beproefd volgens de Europese normen EN 13049, EN 14019 en EN 1873.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Kloppenberg.

Duurzaamheid hang- en sluitwerk

Duurzaamheid van hang- en sluitwerk wordt beproefd door het doorlopen van het voorgeschreven aantal testcycli. Nadat uw product is onderzocht in ons testlaboratorium en voldoet aan de eisen, wordt het ingedeeld in een klasse die u kunt vermelden bij uw product. Beproevingen worden o.a. uitgevoerd volgens EN 1191, EN 1303, EN 1906, EN 1935, EN 12209, EN 179, EN 1125, EN 1154, EN 1155 en EN 1158.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charles Wallert.

Duurzaamheid gevelelementen

Weerstand tegen herhaald openen en sluiten van het complete gevelelement inclusief al het hang- en sluitwerk en de bevestigingspunten daarvan. Beproeving volgens EN 1191 en EN 12605.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Kloppenberg (metalen gevelelementen) of Guido Soontiëns (kunststof gevelelementen)

Elektrostatische ontlading (Electrostatic Discharge, ESD)

Steeds meer hang- en sluitwerk producten worden elektromechanisch. Dat betekent ook dat de elektronica bestand moet zijn tegen manipulatie, overbelasting en functionaliteit. Middels ESD-testen wordt de storingsgevoeligheid gemeten en wordt beoordeeld of het product bij oneigenlijke bediening nog steeds gesloten blijft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charles Wallert.

Explosiewerendheid

Het komt steeds vaker voor dat fabrikanten van ramen, deuren en (rol)luiken zoeken naar een constructie die zowel inbraakwerend als explosiewerend is. Dat is niet eenvoudig. Een inbraakwerende constructie is niet per definitie gelijk aan een explosiewerende constructie. De eisen aan de constructie en de vorm van de bescherming zijn verschillend. De testen op explosiewerendheid worden veelal uitgevoerd op basis van EN 13124-1 en EN 13124-2, waarbij het behaalde resultaat wordt geclassificeerd volgens EN 13123-1 en EN 13123-2.

SKG-IKOB en TNO werken samen om u als fabrikant te ondersteunen in het voortraject, voordat u een beproeving laat uitvoeren. Is de gekozen oplossing voor inbraakwerendheid ook naar verwachting de juiste voor explosiewerendheid?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harm van Dartel.

Gevelisolatie Systemen

Buitengevelisolatiesystemen worden met steeds meer verschillende materialen bekleed. Een goede hechting van deze afwerklaag is van groot belang. Wij kunnen uw systeem beproeven volgens ETAG004 op hygrothermische weerstand, vorst-dooi bestandheid, mechanische belastbaarheid en hechtsterkte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Kampman.

Glasbeproevingen

De populariteit van glas als materiaal voor vloeren en gevels groeit. Veiligheid is hierbij vanzelfsprekend een absolute must. SKG-IKOB test voor veel spelers in de markt zowel de inbraakwerendheid, de doorvalveiligheid als de letselveiligheid van glas. Beproevingen worden o.a. uitgevoerd volgens EN 356 en EN 12600.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Kloppenberg.

Hang- en sluitwerkbeproevingen

Naast de bedieningskracht en duurzaamheid bepaalt SKG-IKOB ook de overige eigenschappen van uw hang- en sluitwerkproduct volgens de diverse Europese productnormen voor hang- en sluitwerk. Daarnaast kunnen CE Certificaten van prestatiebestendigheid of SKG-IKOB conformiteitscertificaten worden afgegeven. Beproevingen worden o.a. uitgevoerd volgens EN 1303, EN 1906, EN 1935, EN 12209, EN 179, EN 1125, EN 1154, EN 1155, EN 1158 en EN 12320.

Elektronisch hang- en sluitwerk wordt beproefd volgens EN 14846, EN 13637 en EN 15684.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charles Wallert.

Inbraakwerendheid

SKG-IKOB kruipt in de huid van de inbreker en test met gereedschap zoals schroevendraaiers, hamers tot en met zware slijpmachines hoelang het duurt voordat uw product een doorgangsopening heeft. Een goede uitkomst van deze beproeving geeft uw klanten een veilig gevoel. Bovendien kunt u nu aantonen dat uw ramen en deuren qua inbraakwerendheid voldoen aan het bouwbesluit. Wilt u de uitkomst van deze beproeving omzetten in een SKG-IKOB KOMO attest? Dat kan! Beproevingen worden o.a. uitgevoerd volgens NEN 5096 en EN 1627-1630. Benieuwd hoe een inbraakwerendheidstest in zijn werk gaat, bekijk onze vlog over inbraakwerendheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Kloppenberg (metalen gevelelementen) of Guido Soontiëns (kunststof gevelelementen).

IP-testen (stof- en waterbestendigheid) volgens NEN-EN-IEC 60529

De IP-testen worden uitgevoerd volgens de internationale standaard NEN-EN-IEC 60529:2013 en leiden tot een IP-codering voor het product. Deze codering laat zien wat de stofbestendigheid (zoals IP5X) en waterbestendigheid (zoals IPX4) is. De testen worden uitgevoerd op producten zoals (elektro)mechanische sloten en verlichtingsarmaturen. De testapparatuur is dusdanig universeel dat voor in feite ieder product de stof- en waterbestendigheid bepaald kan worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charles Wallert.


Isolatiematerialen

SKG-IKOB voert diverse beproevingen uit op isolatiematerialen zoals PUR/PIR, EPS en minerale wol. Beproeving van de warmteweerstand, vormstabiliteit, druksterkte, wateropname, waterdampdoorlatendheid volgens onder andere EN 12667, EN1604, EN 823, EN 826, EN12087, EN 1609 en EN 12086. Geschikt voor CE-markering volgens productnormen EN14315-1, EN 14318-1, EN13163 en EN14064-1.

Gesloten cellen in isolatiemateriaal

Het aantal gesloten cellen in een isolatiemateriaal zoals PUR en PIR geven aan in welke mate veroudering een effect hebben op de andere eigenschappen en hoe deze bepaald dienen te worden. SKG-IKOB heeft een gaspycnometer waarmee de dichtheid van materialen bepaald kan worden. Deze gaspycnometer is gespecialiseerd in het bepalen van het volumeaandeel gesloten cellen in schuimachtige materialen.

Principe:
Het volume dat gemeten is in een gaspycnometer, is het volume, dat niet toegankelijk is voor stikstofgas bij een bepaalde druk. Het geometrische volume, is het volume dat bepaald wordt door de uitwendige afmetingen van het proefstuk. Het verschil tussen deze volumes, is het gehalte open/gesloten cellen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het materiaal verder volledig uit cellen bestaat. De gaspycnometer bepaalt het volume door in een ruimte waarvan het volume bekend is een bepaalde druk op te bouwen en deze te meten. Daarna wordt er een klep geopend naar een ruimte waarvan het volume bekend is. Met het drukverschil, dat hierbij ontstaat, wordt door middel van de wet van Buys Ballot berekend wat het voor stikstofgas ondoordringbare volume is.

De bepaling wordt uitgevoerd volgens de NEN-EN-ISO 4590:2016 methode 2b: Schuimkunststoffen - Bepaling van het volumepercentage open en gesloten cellen van harde materialen. Dit is een van de bepalingen die we uitvoeren voor producten die vallen onder de NEN-EN 14315-1 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde producten van gespoten hard polyurethaan- (PUR) en polyisocyanurate- (PIR). De beproeving is tevens een eis in de BRL 1332: Sprayen van de onderkant van begane grondvloeren en de onderkant van daken met spraysysteem van polyurethaanschuim.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Kampman.

Kogelwerendheid

Het komt steeds vaker voor dat fabrikanten van ramen, deuren en (rol)luiken zoeken naar een constructie die zowel inbraakwerend als kogelwerend is. Dat is niet eenvoudig. Een inbraakwerende constructie is niet per definitie gelijk aan een kogelwerende constructie. De eisen aan de constructie en de vorm van de bescherming zijn verschillend. De testen op kogelwerendheid worden veelal uitgevoerd op basis van EN 1523, waarbij het behaalde resultaat wordt geclassificeerd volgens EN 1522.

SKG-IKOB en TNO werken samen om u als fabrikant te ondersteunen in het voortraject, voordat u een beproeving laat uitvoeren. Is de gekozen oplossing voor inbraakwerendheid ook naar verwachting de juiste voor kogelwerendheid?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harm van Dartel.

Korrelvormige Toeslagmaterialen

Van diverse toeslagmaterialen, zoals zand en grind, kan door ons de korrelgrootteverdeling worden bepaald volgens EN 933-1.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van Schijndel.

Beproevingen onder klimatologische omstandigheden

Beproevingen onder invloed van warmte, koude en luchtvochtigheid worden door SKG-IKOB uitgevoerd conform verschillende delen van IEC 60068. Ook het beproeven onder andere omgevingsomstandigheden zoals trillingen en elektromagnetische compatibiliteit, kunnen door SKG-IKOB worden begeleid.

Beproeving van kunststof profielen

SKG-IKOB voert beproevingen uit op kunststof profielen, de sterkte van mechanische verbinders en de kwaliteit van de laklaag. O.a. hechting conform EN 477, krasvastheid conform ISO 2409, kleurverandering conform EN 12608 en EN 513 en thermische beproevingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido Soontiëns.

Lijmen voor tegels (cementachtige en dispersie)

SKG-IKOB voert beproevingen uit op hechtsterkte, afschuifsterkte, open-tijd, slip en vervorming op cementgebonden en dispersielijmen volgens EN 1324, EN 1346, EN 1348, EN 1308 en EN 12002. De beproevingsresultaten zijn bruikbaar voor CE-markering volgens EN 12004.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Bart.

Luchtdichtheid afdichtingsmaterialen

Luchtdicht bouwen is een hot item. De doelstellingen voor terugdringen van het energiegebruik worden steeds ambitieuzer. Zo zal de EPC in 2020 worden vervangen door de normen van Bijna Energieneutrale Gebouwen.

Met de toename van deze eisen wordt de luchtdichtheid van de constructie steeds belangrijker. De keuze van geschikte materialen voor deze toepassing is van het grootste belang om ook op de langere termijn de luchtdichtheid van het gebouw te kunnen garanderen.

SKG-IKOB kan uw afdichtingsmaterialen testen volgens de relevante normen.
Daarnaast geven wij KOMO productcertificaten af voor afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen volgens beoordelingsrichtlijn 2804-1.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido Soontiëns.

Luchtdichtheid van gebouwen

Luchtdichtheidsmetingen voor woningbouw en utiliteit

Een ‘lek’ gebouw betekent veel warmteverlies en dus hoge energiekosten. Daarnaast ontstaat condensatie op plaatsen van luchtlekkage. Hoe beter geïsoleerd een gebouw is, des te belangrijker is de luchtdichtheid. SKG-IKOB voert luchtdichtheidsbeproevingen uit op gevelelementen, in een testkast of op locatie. Maar SKG-IKOB kan ook hele gebouw(delen) beproeven met een zogenaamde Blowerdoor. Een grote ventilator bootst harde wind na, waarbij tegelijkertijd de hoeveelheid gelekte lucht wordt gemeten. Bij een hoge mate van luchttoetreding in het gebouw, kunnen luchtlekkages opgespoord worden. Hierdoor kan heel gericht actie ondernomen worden zodat uw gebouw een betere energieprestatie zal behalen en vochtproblemen voorkomen worden. De metingen worden uitgevoerd conform NEN 2686, NEN-EN 13829, SKH-Publicatie 13-01 en volgens BRL 5027. U weet dus dat de luchtdichtheidsmeting op een juiste manier wordt uitgevoerd.

Luchtdichtheidsmetingen bij klachten

Heeft u klachten over tocht en een onbehaagelijk klimaat? Met infrarood technologie (warmtebeeldcamera) en speciale rooksticks achterhalen wij voor u alle lekkages.

Hoe werkt het?

De buitendeur opening wordt voorzien van een frame met zeildoek en een ventilator. De ventilator wordt aangesloten op een luchtdrukmeter die ook de luchtdruk van de ruimte zelf meet. Met een computerprogramma wordt bepaald hoeveel luchtverlies er is. Tijdens de luchtdichtheidsmeting worden de ruimten in onder- of overdruk gezet. De meetmethode is vastgelegd in NEN 2686 en NEN-EN 13829. De volumestroom van de meting wordt weergegeven in m3 per uur.

De specialist

SKG-IKOB Certificatie heeft diverse meetopstellingen voor het testen van de luchtdichtheid. Onze expertise is ongekend. Wij beschikken over diverse vaste meetopstellingen in ons laboratorium waarbij complete gevelelementen worden getest op luchtdichtheid en vochtdoorslag. Ook hebben wij twee mobiele meetopstellingen die gevelelementen testen. Dat doen wij op locatie, vaak bij leveranciers van gevelelementen of kozijnen. Op dit moment schrijft SKG-IKOB Certificatie een richtlijn met eisen voor het testen van afdichtingsbanden en –materialen voor het luchtdicht afwerken van bouwwerken. Onze kennis is daarmee ongeëvenaard.

Voor een offerte kunt u contact opnemen met Martin Kloppenberg.

Mechanische beveiligingsmiddelen

SKG-IKOB beproeft mechanische beveiligingsmiddelen van voertuigen conform het keuringsvoorschrift MP03 van de VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit). Dit zijn bijvoorbeeld caravan- en aanhangersloten, wielklemmen, versnellingsbaksloten, maar ook buitenboordmotoren en (zee)container sloten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charles Wallert.

Metselbaksteen, kalkzandsteen en cellenbeton

Bepaling van diverse eigenschappen zoals het vochtgehalte, afmetingen, druksterke volumieke massa, wateropneming, vorst-dooi bestandheid en waterabsorptie volgens EN 771-2, EN 772-1, EN 772-9, EN 772-10, EN 772-13, EN 772-14, EN 772-16, EN 772-18.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Bart.

Benieuwd naar de druksterkte beproeving? Bekijk hier een kort filmpje uit ons laboratorium.

Mortels voor metselwerk

Bepaling van diverse eigenschappen zoals de spreidmaat, hechtsterkte, volumieke massa, luchtgehalte, buigtrek- en druksterkte volgens EN 1015-3, EN 1015-6, EN 1015-7, EN 1015-10, EN 1015-11.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Bart.

Oppervlaktebehandeling van metalen

Door de inzet van onder andere onze zoutsproei-installatie blijkt al snel of uw metalen product bestand is tegen uiteenlopende (weers-)omstandigheden. Ook laagdiktemetingen en beproeving van krasvastheid en tape-belasting worden door SKG-IKOB uitgevoerd. Dan kunt u aan uw klanten laten zien dat uw product voldoet aan de eraan gestelde eisen. Beproevingen worden o.a. uitgevoerd volgens EN 1670, ISO 9227, ISO 2815, ISO 2409, ISO 3231, ISO 2360, ISO 2931 en ASTM-D 3359.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Kloppenberg (metalen gevelelementen) of Charles Wallert (hang- en sluitwerk).

Racking & Torsion van ramen en deuren

SKG-IKOB kan uw ramen en deuren beproeven op vervorming onder verticale belasting (“racking”) en onder torsie-belasting (“torsion”). Deze beproeving wordt gecombineerd met het meten van bedienkrachten. Deuren worden beproefd volgens EN 947, EN 948 en EN 12046-2 en geklasseerd conform EN 1192 en EN 12217. Ramen worden beproefd volgens EN 14608, EN 14609 en EN 12046-1 en geklasseerd volgens EN 13115.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Kloppenberg (metalen gevelelementen) of Guido Soontiëns (kunststof gevelelementen).

Raveel-/gordingschoenen

Producenten van deze producten moeten de prestaties van het draagvermogen en de vervorming onder belasting met beproevingen, die uitgevoerd zijn door een daarvoor aangewezen instantie (Notified Body), vaststellen. Deze beproevingen zijn daarmee een essentieel onderdeel voor het opstellen van de prestatieverklaring voor de wettelijk verplichte CE markering. SKG-IKOB voert deze beproevingen nu als aangewezen instantie uit.

Een raveel-/gordingschoen, in het Engels joist hanger, is een ondersteuningsconstructie waarmee een houten balk, zoals een raveel- of gordingbalk op of aan metselwerk kan worden gemonteerd.

Onze accreditatie heeft betrekking op beproevingen voor producten die onder de scope van de productnorm NEN-EN 845-1+A1, Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 1: Spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten vallen.

De beproevingen voor het bepalen van het draagvermogen en vervorming onder belasting van raveel-/gordingschoenen worden, zoals vanuit deze productnorm wordt voorgeschreven, uitgevoerd op basis van de beproevingsnorm NEN-EN 846-8+A1 Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 8: Bepaling van het draagvermogen en het lastvervormingsgedrag van balkdragers.

SKG-IKOB is ook geaccrediteerd voor het uitvoeren van testen op de volgende andere nevenproducten voor metselwerk: spouwankers, consoles (ondersteuningsproducten) en lateien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Daatselaar.

Rioolkernonderzoek

Volgens een vastgesteld protocol worden op de aangeleverde boorkernen de onderstaande beproevingen uitgevoerd.

  • Volumieke massa droog conform EN 12390-7
  • Wateropneming conform EN 12390-7
  • Carbonatatiefront conform EN 14630
  • Splijttreksterkte conform EN 12390-6

Daarnaast wordt conform CUR rapport 52 de afgeleide druksterkte berekend. De resultaten van deze testen geven een inzicht in de restlevensduur van het riool en worden veel gebruikt door rioolonderhoudsbedrijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Kampman.

Rookwerendheidsbeproeving

De rookwerendheid van deuren kan volgens NEN 6075 momenteel nog afgeleid worden van de brandwerendheid. Vanaf eind 2016 kunnen fabrikanten van deuren met rookwerendheidseigenschappen hun verklaring baseren op een beproeving van de rookwerendheid volgens EN 1634-3. De noodzaak tot het uitvoeren van een beproeving op basis van EN 1634-3 zal op termijn ook in het Bouwbesluit opgenomen worden.

Het is verstandig om u hier tijdig op voor te bereiden en uw producten te laten testen volgens deze norm. SKG-IKOB kan deze beproeving aanbieden in haar laboratorium te Geldermalsen. Bovendien kan, in verband met de mobiliteit van de testopstelling, de beproeving op uw productielocatie uitgevoerd worden.


Foto: Hoefnagels Branddeuren BV

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Kloppenberg.

Spouw- en muurankers en lateien

Bepaling van druk-, trek-, knik- en buigsterkte, verplaatsing onder belasting en bepaling van draagvermogen volgens EN 846-5, EN 846-6, EN 846-8, EN 846-9 en EN 846-10 ten behoeve van de productnorm EN 845-1.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Daatselaar.

Tweewielersloten

SKG-IKOB test tweewielersloten conform ART keuringsvoorschrift MBT-04. De meeste verzekeringsmaatschappijen verlangen bij het afsluiten van een diefstalverzekering een ART MBT-04 goedgekeurd slot. De stichting ART zet zich in om diefstal van tweewielers te voorkomen door meer en betere preventie. In deze stichting zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: ANWB, BOVAG, RAI en verzekeraars.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Charles Wallert.

Uitbraakwerendheid

Er zijn gebouwen waar men wil voorkomen dat mensen hun kamer, hun cel of het pand verlaten. Voor dat soort gebouwen voert SKG-IKOB beproevingen uit op uitbraakwerendheid. Omgekeerde inbraakwerendheid dus met een maatschappelijk belang. Beproevingen worden o.a. uitgevoerd volgens het SKG-IKOB-DJI beproevingsprotocol.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Kloppenberg.

Wind-en waterdichtheid, sterkte en stijfheid

Kan uw product de druk en waterlast van onze testkast aan? Dan kunnen uw klanten er gerust op zijn dat uw product aan de laatste normen en richtlijnen voldoet. Zeker als u deze beproeving laat uitvoeren voor het verkrijgen van een SKG-IKOB KOMO attest. Deze beproeving kan SKG-IKOB ook uitvoeren als initiële type testen (ITT-testen) in het kader van CE-markering. Beproevingen op producten zoals ramen, deuren, vliesgevels, lichtkoepels en lichtstraten worden o.a. uitgevoerd volgens NEN 3660, EN 1026, EN 1027, EN 1873, EN 12153, EN 12155, EN 12211 en EN 12179.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Kloppenberg (metalen gevelelementen) of Guido Soontiëns (kunststof gevelelementen)

Zonweringbeproevingen

Als deskundige en onafhankelijke partij kan SKG-IKOB ook beproevingen op zonweringen uitvoeren. Eén van de beproevingen die kan worden uitgevoerd, is het beproeven van zonweringen op sterkte. Dit volgens de norm EN 1932. Doorstaat uw product de beproeving? Dan resulteert dit in een waardevolle verklaring die kan worden omgezet in een HR-Ready verklaring. Een bevestiging van kwaliteit, ook voor uw klanten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Peters.

Staat uw beproeving er niet bij?

SKG-IKOB beschikt over de middelen om een beproeving te ontwikkelen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.


Wilt u uw product aan één of meerdere van onze beproevingen onderwerpen? Neemt u dan contact met ons op via 088-2440100 of via ons contactformulier.

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners