Technische Inspecties Services (TIS)

Technische Inspectie Services (TIS) is een keurmerk voor de B&U-en de GWW-sector. Met TIS toetst u de bouwkwaliteit en het voldoen aan het Bouwbesluit. Wie bewezen onafhankelijk en deskundig is, kan op het bouwproces toezien en het beoordelen. Dat is de essentie van een TIS: een onafhankelijke deskundige organisatie die risicogericht het ontwerp toetst en de uitvoering volgt en beoordeelt. Bedrijven die als deskundige en onafhankelijk toetser willen optreden, kunnen dit keurmerk bij ons aanvragen.

SKG-IKOB heeft de TIS (Technische Inspectie Services)-Erkenningsregeling en het beheer hiervan overgenomen van CROW. CROW, branchevereniging TIS en SKG-IKOB zijn dit in goed overleg overeengekomen. Met de overdracht is tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om de scope van de erkenningsregeling te verbreden met de Bouwbesluittoets, een belangrijk voordeel nu de privatisering van het bouwtoezicht actueler is dan ooit.

SKG-IKOB voerde al de praktijktoetsen uit voor de TIS-Erkenningsregeling en rapporteerde aan CROW. Het College van Deskundigen gaat nu in de bestaande samenstelling vanuit SKG-IKOB functioneren. Met de overname van de regeling zijn de lijnen korter en kan er tevens een optimale afstemming plaatsvinden tussen de TIS-Erkenningsregeling en de Gecertificeerde Bouwplantoetsing (BRL 5019) en – Toezicht op de Bouw (BRL 5006). Deze regelingen worden beheerd door SKW-Certificatie dat onderdeel is van SKG-IKOB Certificatie.

TIS controle
De TIS controleert op de volgende aspecten:

  • algemeen bouwkundig
  • constructieve veiligheid
  • brandveiligheid
  • bouwfysica
  • gebouwgebonden installaties

De beoordeling bestaat uit:

  • een toets op het ontwerp
  • technische controles
  • inspecties tijdens de uitvoering
  • goedkeuringsverklaring na oplevering

Onafhankelijkheid
In principe mogen ontwerpende of uitvoerende partijen geen beslissende stem hebben in de beoordeling van veilige constructies. Enkele verzekeraars stellen zelfs dat deze partijen geen enkele invloed mogen hebben binnen een TIS. Om zelfstandig een grond van bestaan te hebben zijn TIS-bedrijven van voldoende grootte nodig. Dat hangt sterk af van de toekomstige marktomvang.

Aanmelden als TIS?
Wilt u uw organisatie aanmelden als TIS, of heeft u vragen over deze regeling dan kunt u contact opnemen met Matthijs Daatselaar, projectleider bij SKG-IKOB (m.daatselaar@skgikob.nl of 06-130 474 92). U kunt ook ons contactformulier gebruiken.

Bouwbesluittoets
Het College van Deskundigen heeft inmiddels het reglement van de TIS-Erkenningsregeling vastgesteld, waarin ook de Bouwbesluittoets is opgenomen. Hiermee sluit de regeling aan op het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging in de bouw. Een onafhankelijke deskundige organisatie toetst risicogericht het ontwerp en volgt en beoordeelt de uitvoering. Hiermee hoeft de gemeente niet nogmaals een toets uit te voeren. Bedrijven die als onafhankelijk deskundig toetser willen optreden, kunnen dit keurmerk aanvragen. De komende tijd starten pilotprojecten met deze ‘verbrede TIS’ die SKG-IKOB bij de audits aan het nieuwe TIS reglement zal toetsen.

Toetsen bouwproces
Opdrachtgevers en gebouweigenaren erkennen steeds meer hun verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid van woningen, gebouwen en infrastructuur. Een opdrachtgever wil erop kunnen vertrouwen dat hij de afgesproken bouwkwaliteit krijgt geleverd. Volgens de UAV 1989 en 2012 is de opdrachtgever daarvoor zelf verantwoordelijk en niet de aannemer.

Opdrachtgever verantwoordelijk
Kwaliteitstoetsen van opdrachtgevers zijn soms inhoudelijk te marginaal en ook bezuiniging op interne controles en toezicht kan verstrekkende gevolgen hebben. Van constructiefouten zijn in eerste instantie argeloze gebruikers of voorbijgangers de dupe. De opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk.

Afwijkingen in het bouwproces
Bouwprojecten worden nogal eens gerealiseerd in afwijking van bouwtekeningen. Dat leidt gemakkelijk tot fouten. Deze fouten ontstaan over het algemeen op het moment van overdracht van gegevens tussen partijen. De opdrachtgever is ook aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk na de oplevering. Dit geldt tevens voor projecten die onder de UAVgc zijn gerealiseerd. Een spagaat voor opdrachtgevers die zich steeds meer toeleggen op hun kerntaken en geen permanent toezicht kunnen en willen houden. Zij hebben externe, onafhankelijke deskundigen nodig om het gehele bouwproces te toetsen.

Verborgen gebreken verzekering
Een opdrachtgever kan een verzekering afsluiten om zich in te dekken tegen verborgen gebreken aan bouwwerken. Hiervoor moet hij een goedkeuringsverklaring van een TIS overleggen. Zo’n verzekering gaat in na afgifte van de verklaring van feitelijke oplevering. In enkele Europese landen bestaan vergelijkbare garantieverzekeringen.
Verborgen gebreken zijn alle gebreken aan constructieve delen van het bouwwerk die tijdens de oplevering niet bekend waren. Het gaat om ontwerp, vakmanschap of materialen. Een verzekering dekt vanaf de opleveringsdatum gedurende een bepaalde periode de kosten van reparatie en vervanging van een bouwwerk. Mits de gebreken tijdens de verzekeringsperiode aan de verzekeraar zijn gemeld.

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners