Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2024 van kracht

Op dinsdag 14 maart 2023 is de 1e Kamer der Staten Generaal akkoord gegaan met de invoering van de Omgevingswet - waarin opgenomen de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) – per 1 januari 2024. Hierdoor gaat het systeem van het toezicht op de nieuwbouw verschuiven van gemeenten naar onafhankelijke, gekwalificeerde, kwaliteitsborgers. Kwaliteitborger in de betekenis van de WKB kan men alleen zijn als men gekwalificeerd is door een daartoe door de overheid toegelaten Instrument Aanbieder voor Kwaliteitsborging.

 Kernpunten van de WKB

Een kwaliteitsborger beoordeelt volstrekt onafhankelijk of een bouwplan kan gaan voldoen en uiteindelijk bij oplevering ook voldoet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), voorheen het Bouwbesluit. De kwaliteitsborger mag niet anders bij de realisatie van het desbetreffende nieuwbouwproject zijn betrokken dan in de rol van kwaliteitsborger. Een kwaliteitsborger mag dus niet de opdrachtgever, de architect, de aannemer etc. zijn van het bouwwerk waarvoor de kwaliteitsborger is ingehuurd.

De belangrijkste taak van de kwaliteitsborger is om er voor te zorgen dat een bouwwerk bij oplevering voldoet aan het Bbl. Als dit het geval is, geeft de kwaliteitsborger een formele Verklaring af dat zijns inziens het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het opgeleverde bouwwerk voldoet aan Bbl. Met deze verklaring en onderliggende bewijsstukken gaat de opdrachtgever naar de gemeente om een Ingebruikname vergunning te vragen. Zonder de verklaring zal een gemeente alleen in zeer uitzonderlijke situaties een dergelijke vergunning afgeven. Constateert een kwaliteitsborger bij de planontwikkeling of tijdens de bouw dat er niet voldaan gaat worden aan het Bbl dan zal de borger de opdrachtgever hierover informeren en verbeteringen verlangen. Is een geconstateerde afwijking zodanig dat deze niet meer hersteld kan worden, dan is de borger verplicht het bevoegd gezag, in de meeste gevallen de gemeente, per omgaande te informeren. De gemeente beslist vervolgens of bijv. de bouw stilgelegd wordt.

De kwaliteitsborger is dus de spil in het nieuwe stelsel van de WKB. Maar hij mag samenwerken met andere betrokken partijen. De borger mag gebruik maken van documenten aangeleverd door bij de bouw betrokken partijen, bijvoorbeeld attesten of productcertificaten van bouwproducten; van specialisten bijv. constructeurs, installateurs, óók van de aannemer. De borger mag gebruik maken van het zogenoemde ‘eigen werk’ van een bij de bouw betrokken architect, aannemer of installateur. Maar de Kwaliteitsborger bepaalt of de kwaliteit van het aangeleverde afdoende is en in welke mate hij deze meeneemt in zijn beoordelingen.

De WKB onderscheidt een drietal Gevolgklassen. De Gevolgklassen delen bouwwerken in naar de mate waarin er risico’s zijn dat een bouwwerk niet gaat voldoen aan het Bbl én, wat als dat zo is, de eventuele gevolgschade is. Hoe hoger het risico hoe hoger de Gevolgklasse waarin een bouwwerk valt. Besloten is om per 1 januari 2024 te starten met Gevolgklasse 1, de klasse waarin de minst risicovolle bouwwerken zijn gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld de grondgebonden woningen, bedrijfshallen en kleine infrastructurele werken. Gevolgklasse 2 en 3 worden in principe vijf jaar na invoering van de WKB ook onder de kwaliteitsborging gebracht.

Canva Bouwplaats

Rol SKG-IKOB Certificatie

SKG-IKOB kan personen en organisaties kwalificeren om een rol te spelen in de WKB. Wij doen dit via de brl 5019, de BRL die aan de basis heeft gestaan voor de WKB. Indien gecertificeerd voor de BRL 5019, voor alle dan wel voor de één of meerdere scopes, kunt u deel gaan nemen aan het stelsel van de WKB. Bent U gecertificeerd voor de scopes op basis waarvan u als Kwaliteitsborger mag optreden, dan dient u via een erkende Instrument Aanbieder toegelaten te worden tot het stelsel van de WKB. De Instrument Aanbieder KIK (Komo Instrument voor Kwaliteitsborging) accepteert een certificaat op basis van de BRL 5019.

Wil u nadere informatie over de mogelijkheden om gekwalificeerd te worden voor uw rol in de WKB, of wenst u een actualisatie van een eerder door u opgevraagde offerte neem dan contact op met Ing. J. Bogaard unit manager of Drs. W.C.M. Englebert projectmanager. Zij zijn bereikbaar telefonisch via 088 244 01 00 of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..