Meer over certificeren en keurmerken

Is CE-markering ook een certificaat of keurmerk?

CE staat voor Conformité Européenne (Europese conformiteit). CE-markering geeft aan dat het product aan bepaalde Europese richtlijnen voldoet en aan de hand van deze richtlijnen is getest. Het doel van CE-markering is enerzijds het bevorderen van de vrije handel binnen de lidstaten en anderzijds het waarborgen van de veiligheid voor consument en milieu. CE-markering maakt het eenvoudiger producten uit verschillende landen onderling te vergelijken.

Voor veel bouwproducten is CE-markering verplicht. Omdat het wettelijk verplicht is de CE-markering toe te passen is het géén garantie of kwaliteitskeurmerk. Het is een label dat aangeeft dat het betreffende product volgens Europese richtlijnen is getest.

Sommige richtlijnen schrijven voor dat uw product door een erkende instantie getest moet worden. Zo zijn fabrikanten van ramen en deuren formeel verplicht hun producten te leveren met een CE-markering. De producten worden getest op aspecten die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en milieu. SKG-IKOB is de erkende instantie (Notified Body 0960) die deze zogeheten ITT (initiële type testen) mag uitvoeren.

De website van de Rijksoverheid geeft meer informatie over CE-markeringen.

Over de verhouding tussen CE-markering en het KOMO kwaliteitskeurmerk bestaat veel onduidelijkheid. Via de Frequently Asked Questions (FAQ) worden de belangrijkste vragen hierover beantwoord.

Wat is een attest en welke producten kan SKG-IKOB attesteren?

SKG-IKOB geeft voor ontwerpen en prototypes van diverse bouwproducten en bouwsystemen attesten af. Een attest verklaart dat het bouwproduct of bouwsysteem geschikt is om toe te passen in een bouwwerk en onder welke voorwaarden de in het attest beschreven prestaties behaald kunnen worden. De prestaties die in het attest zijn opgenomen zijn bepaald middels berekeningen of beproevingen die zijn uitgevoerd door SKG-IKOB of een ander geaccrediteerd laboratorium. De voorwaarden in het attest beschrijven over het algemeen de manier waarop het bouwproduct of bouwsysteem verwerkt en/of gemonteerd moet worden. Een attest is een bewijs dat het bouwproduct of bouwsysteem in zijn toepassing kan voldoen aan de Nederlandse bouwregelgeving, zoals het Bouwbesluit 2012.

Een attesteringsonderzoek door SKG-IKOB is een eenmalige beoordeling van de prestaties van het bouwproduct of bouwsysteem waarbij, indien nodig, berekeningen en/of beproevingen worden uitgevoerd. Tijdens het onderzoek worden de prestaties vastgesteld waaraan het toe te passen bouwproduct of bouwsysteem zal moeten voldoen en wordt nagegaan of het de vereiste prestaties kan leveren. Minimaal iedere 5 jaar wordt beoordeeld of de uitspraken in het attest nog correct zijn.

Heeft u vragen over KOMO attesten? Neem dan contact met ons op.

Welke processen kan SKG-IKOB certificeren?

SKG-IKOB certificeert diverse processen.

Welke managementsystemen kan ik laten certificeren?

Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001
SKG-IKOB voert kwaliteitssysteembeoordelingen uit en geeft kwaliteitssysteemcertificaten af volgens de NEN-EN-ISO 9001.

Milieumanagementsysteem ISO 14001
SKG-IKOB voert milieumanagementsysteembeoordelingen uit en geeft milieumanagementsysteemcertificaten af volgens de NEN-EN-ISO 14001.

Veiligheidsbeheerssysteem VCA
SKG-IKOB geeft veiligheidsbeheerssysteem-certificaten uit op basis van de VGM Checklist Aannemers (VCA). 

Arbomanagementsysteem OHSAS 18001
SKG-IKOB voert arbomanagementsysteembeoordelingen uit en geeft arbomanagementsysteemcertificaten af volgens OHSAS 18001.

Bouwplantoetsingen aan het bouwbesluit (BRL 5019)
SKG-IKOB geeft KOMO managementsysteemcertificaten uit op basis van beoordelingsrichtlijn 5019.

  

Hoe moet ik omgaan met door SKG-IKOB geconstateerde kritieke tekortkomingen of afwijkingen bij ISO of VCA?

Binnen systeemcertificatie (bijv. VCA/ISO) kunt u geconfronteerd worden met een afwijking of kritieke afwijking.

Buiten de gestelde afhandelingstermijn waarbinnen u maatregelen moet hebben getroffen, is het noodzakelijk dat u uw corrigerende maatregelen en correcties baseert op een goede oorzaak- en omvanganalyse.

Omdat u hier incidenteel mee wordt geconfronteerd, kan het lastig zijn om hier goede invulling aan te geven.

U kunt via deze link een instructie downloaden waarmee verduidelijkt wordt wat de noodzakelijke informatie is, die wij van u verwachten te ontvangen.

<ifram>

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners