Werkwijze certificering

1. Informatieverstrekking

 SKW Certificatie verstrekt de aanvrager een informatiepakket met daarin:

  • Het SKW Reglement voor Attestering en Certificatie
  • Tarievenblad
  • BRL 5019
  • Procedurebeschrijving

Aansluitend zal SKW Certificatie contact met u opnemen voor nadere informatie en indien gewenst een afspraak maken voor verdere toelichting.

 

2. Voorbereiding tot certificatie

Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier en de daarbij gevraagde documentatie zal een auditor worden benoemd, die verder met u communiceert over de auditplanning en de te volgen procedure.

 

3. Uitvoering toelatingsonderzoek

Het toelatingsonderzoek wordt in twee fasen uitgevoerd; een documentatieonderzoek en een implementatieonderzoek. Alvorens de auditor tot een implementatieonderzoek overgaat word de opgevraagde documentatie beoordeeld. Indien hierin geen ernstige tekortkomingen worden geconstateerd zal de auditor met u een afspraak maken voor het implementatieonderzoek op locatie.   Indien wel belangrijke tekortkomingen in het beschreven systeem worden geconstateerd, dienen deze eerst te worden opgelost. Over de uitkomsten wordt u schriftelijk geïnformeerd.

Bij het implementatieonderzoek wordt nagegaan in hoeverre het bedrijf voldoet aan de gestelde eisen (u dient het systeem minimaal 3 maanden actueel te hebben) en in hoeverre de verschillende processen en werkwijzen daadwerkelijk geïmplementeerd zijn; hiervan wordt een rapportage opgemaakt.   Als bij de implementatie nog tekortkomingen worden geconstateerd wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld en krijgt u een periode van maximaal drie maanden om de gevonden tekortkomingen op te heffen c.q. te corrigeren.   Indien naar de mening van de auditor aan alle eisen is voldaan wordt het certificaat aan u uitgereikt.

 

4. Herhalingsonderzoeken

  • Het certificaat wordt in principe verstrekt voor een periode van drie jaar waarvoor contract wordt getekend.
  • Na certificatie komt SKW Certificatie jaarlijks een controleonderzoek uitvoeren om te beoordelen of u nog voldoet aan de eisen.

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners