Wijziging Algemene Voorwaarden & Reglement voor attestering, certificatie en inspectie

Per 1 januari 2018 zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden van SKG-IKOB Certificatie BV en het Reglement voor Attestering Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB certificatie BV /SKW Certificatie van kracht geworden.

Naast een aantal redactionele wijzigingen is de belangrijkste aanleiding voor de wijziging tweeledig:

 1. De documenten dienden te worden aangepast op basis van de accreditatienorm ISO 17020 voor Inspectie-instellingen alsmede het kwaliteitssysteem van SKG-IKOB.
 2. Het aparte Reglement voor Beeldmerkgebruik van SKG-IKOB Certificatie is opgenomen in het nieuwe Reglement voor Inspectie Certificatie en Attestering. Het is nu een bindende bijlage geworden en om onduidelijkheid te voorkomen omgedoopt tot Huishoudelijk Reglement Beeldmerkgebruik van SKG-IKOB Certificatie.

Ad 1. Inspectiecertificatie op basis van ISO 17020

Inspectiecertificatie volgens deze norm kent één wezenlijk verschil met de andere vormen van accreditatie:

Inspectiecertificaat: Een conform een beoordelingsgrondslag en het gestelde in het Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB/SKW éénmalig afgegeven kwaliteitsverklaring waarin wordt verklaart dat de eigenschappen van (een onderdeel van) een gebouw c.q. bouwdeel op het moment van inspectie in overeenstemming waren met het gestelde in de beoordelingsgrondslag.

Dit heeft een aantal gevolgen. De belangrijkste is:

 • Dat niet een certificatiemanager de certificatiebeslissing neemt maar in geval van inspectiecertificatie beslist de inspecteur die de inspectie van het product heeft uitgevoerd over certificatie van het product.
 • Het certificaat dat verstrekt wordt, geeft de verklaring dat op het tijdstip van inspectie het product voldeed. Wijzigingen aan dat product, al is het theoretisch maar één seconde later dan de inspectie, doen het certificaat automatisch vervallen. Dan is er voor een geldig certificaat een nieuwe inspectie nodig.
 • Het betekent dat de inspecteurs volstrekt onafhankelijk dienen te zijn en derhalve hieraan zwaardere eisen worden gesteld dan bij systeemcertificatie. Dit geldt eveneens voor de impartialityanalyse die jaarlijks door de Commity Safegarding Impartiality (CSI) wordt uitgevoerd.
  Waar nodig zijn de Algemene Voorwaarden en het Reglement hierop aangepast.

Ad 2. Huishoudelijk Reglement Beeldmerkgebruik SKG-IKOB Certificatie BV, voorheen Reglement Beeldmerkgebruik

Dit document vormt nu een integraal onderdeel van de certificatie-, attesterings- of erkenningsovereenkomst tussen SKG-IKOB Certificatie / SKW Certificatie en de houder van het attest, certificaat of de kwaliteitsverklaring.

Vastgelegd zijn o.a. :

 • De houder van de kwaliteitsverklaring mag het keurmerk/logo gebruiken op briefpapier, brochures, website en ander promotiemateriaal. Misbruik van het keurmerk zal leiden tot opschorten of intrekken van de kwaliteitsverklaring. Het gebruik van het keurmerk/logo dient door de houder direct stopgezet te worden, op het moment dat de kwaliteitsverklaring, om wat voor reden dan ook, zijn geldigheid verliest.
 • De oude logo’s die worden gebruikt met het beeldmerk van SKG-IKOB mogen worden gebruikt tot 31-12-2018. Na die datum mogen enkel de logo’s zoals weergegeven op de website van SKG-IKOB Certificatie worden gebruikt.
 • Een houder van een KOMO-kwaliteitsverklaring voor een product moet het KOMO-merk aanbrengen op de betreffende producten, verpakkingen en/of documenten op een wijze zoals aangegeven in de betreffende kwaliteitsverklaring.
 • Het is een certificaathouder met een geldig KOMO-attest niet toegestaan om het KOMO-merk aan te brengen op zijn producten, verpakkingen en/of documenten.
 • Voor geaccrediteerde regelingen waarvoor de certificaathouder gecertificeerd is, mag men in de documentatie, op briefpapier en/of op de website ook het merk van de Raad voor Accreditatie gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om het RvA-Accreditatiemerk aan te brengen op producten of de verpakking daarvan. Bij het gebruik van het RvA-Accreditatiemerk moet dit altijd binnen een kader met het SKG-IKOB/SKW merk en KOMO-merk geplaatst worden en voorzien zijn van de desbetreffende van toepassing zijnde tekst zoals geformuleerd in het Huishoudelijk Reglement. 

Tot slot zijn er wijzigingen met betrekking tot de aansprakelijkheid (artikel 9 reglement) en de publiciteit.

Noot: Dit is géén uitputtende opsomming van de wijzigingen. Hiervoor kunt u de documenten van 01-01-2018 raadplegen.

Download hier onze nieuwe Algemene Voorwaarden / Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie d.d. 01-01-2018.