Ingangsdatum coëxistentieperiode uitgesteld voor NEN-EN 16034 - productnorm voor brand- en rookwerende ramen en deuren

Zoals reeds eerder gecommuniceerd is door de publicatie in de Official Journal of the European Union (OJEU C226/24 d.d. 10-07-2015) EN 16034:2014 formeel van kracht verklaard. 

Volgens deze publicatie zou de overgangstermijn 3 jaar bedragen met een ingangsdatum van 01-12-2015 onder de voorwaarde dat voor die datum een betere afstemming is gerealiseerd tussen EN 16034 en andere productnormen zoals voor ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen (EN 14351-1), voor garagedeuren en poorten (EN 13241) en voor automatische deuren (EN 16361). Aangezien deze afstemming niet op tijd gerealiseerd is, is de ingangsdatum van de coëxistentieperiode uitgesteld tot op zijn vroegst medio 2016.

Dat betekent dat waarschijnlijk pas vanaf medio 2019 alle brandwerende ramen- en deuren die onder de scope van EN 16034 vallen, die in de handel worden gebracht, verplicht met CE gemarkeerd dienen te zijn en voorzien dienen te worden van een prestatieverklaring (DoP). Als de overgangstermijn medio 2016 in zal gaan, is dit vanaf dat moment op vrijwillige basis mogelijk.

Certificatie

Alvorens fabrikanten gemachtigd zijn tot het aanbrengen van CE-markering en het verstrekken van een prestatieverklaring (DoP) dienen deze bedrijven aantoonbaar te voldoen aan de eisen die gesteld worden in EN 16034. Dit dient aantoonbaar te zijn middels een Certificate of constancy of performance dat afgegeven is door een Notified Body zoals SKG-IKOB Certificatie.

SKG-IKOB zal in het najaar van 2015 communiceren over een bijeenkomst om u te informeren over de ontwikkelingen en de laatste stand van zaken.