SKW Certificatie

SKW Certificatie ontwikkelt en verstrekt certificaten voor de sectoren bouw, wonen, zorg en de lokale overheid. De certificaten stemmen we continu af op de ontwikkelingen en behoeftes van de markt. De Raad voor Accreditatie heeft meerdere certificaten van ons erkend. Daarmee geeft SKW Certificatie u houvast bij het borgen van kwaliteit. SKW is een kwaliteitslabel van SKG-IKOB.

Een goed (ge)bouw begint bij SKW

Systeemcertificatie

Met certificatie van de bedrijfsvoering toont u aan dat de ontwikkeling van uw werkwijze hoog op uw agenda staat. Systeemcertificatie houdt in dat wij uw organisatie ten aanzien van kwaliteitsmanagement beoordelen op basis van ISO en VCA.

Wat is NEN-EN-ISO 9001?

NEN-EN-ISO 9001 is de wereldwijde standaard voor kwaliteitsmanagement. Met het certificaat laat u uw klanten zien dat wat en hoe u produceert en levert, onafgebroken in ontwikkeling is. Dit verstevigt uw kansen op de markt en verbetert tegelijk de processen in uw organisatie.

Wat zijn de voordelen van het certificaat?

Het verkrijgen én behouden van het ISO 9001-certificaat heeft veel voordelen, zoals:

  • Meer klanttevredenheid
  • Betere aanbestedingspositie
  • Beheersing van de productkwaliteit
  • Efficiënter en effectiever werken
  • Minder faalkosten

Hoe gaat ISO-certificering in zijn werk?

Managementsysteemcertificatie kent een driejaarlijkse certificatiecyclus. Afhankelijk van het certificatiejaar is voor u een initiële, periodieke of hercertificatie audit relevant.
Bent u nog niet gecertificeerd, dan starten we met de initiële audit in twee fasen. We onderzoeken of uw gedocumenteerde kwaliteitsmanagement voldoet aan de ISO 9001-norm.
Daarna bepalen we of uw managementsysteem voldoende geïmplementeerd en effectief is.

Maximaal één jaar na de initiële audit voeren we de eerste periodieke audit uit en ongeveer een jaar daarna de tweede. Wij beoordelen of uw managementsysteem bij voortduring functioneert en verbetert.
Minimaal drie maanden voor de geldigheid van uw certificaat verloopt, beoordelen we alle onderdelen van de regeling in een hercertificatie audit. Mogelijk in twee fasen als er ondertussen veel veranderd is. Vervolgens voeren wij weer twee jaar op rij een periodieke audit uit.

Hier leest u meer over de werkwijze. 

Het Belang van het VCA-Certificaat: Een Gedetailleerde Gids

De VCA-certificering, ook bekend als het VCA-certificaat, is een essentieel onderdeel voor organisaties die de veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) van hun medewerkers willen waarborgen. Het is een manier om de risico's op de werkplek te beheersen, een veilige werkomgeving te creëren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Wat is een VCA certificaat en voor wie is het bedoeld?

Een VCA certificaat, ook wel bekend als het VCA bedrijfscertificaat, is een bewijs dat een bedrijf voldoet aan de belangrijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). Het certificaat is een garantie dat het bedrijf veiligheidsprocedures volgt en een veilige en gezonde werkomgeving bevordert.

Het VCA-certificaat is vooral bedoeld voor organisaties die werkzaam zijn in risicovolle sectoren zoals de bouw, industrie en techniek. Deze bedrijven worden vaak geconfronteerd met gevaren en risico's die een directe impact kunnen hebben op de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Met een VCA-certificaat kunnen deze bedrijven aantonen dat ze de nodige stappen hebben genomen om deze risico's te beheersen en te verminderen.

Voor uw medewerkers: Basis-VCA en VOL-VCA

Er zijn twee soorten VCA-certificaten: Basis-VCA en VOL-VCA.

  • Het Basis-VCA certificaat is bedoeld voor operationele medewerkers. Het certificaat toont aan dat ze de basiskennis hebben over VGM en dat ze deze kennis kunnen toepassen op hun dagelijkse werkzaamheden.
  • Het VOL-VCA certificaat, aan de andere kant, is bestemd voor operationeel leidinggevenden en zzp'ers. Dit certificaat toont aan dat ze de kennis en vaardigheden hebben om de VGM-beleid en -procedures binnen hun organisatie te beheren en te implementeren.

Vier redenen om een VCA-certificaat te behalen

1. Zorg voor uw medewerkers

Het behalen van een VCA-certificaat toont aan dat u zich inzet voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Het helpt bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving, wat bijdraagt aan het welzijn en de productiviteit van uw medewerkers. Het draagt ook bij aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn en het verminderen van ongevallen op de werkplek.

2. Uzelf onderscheiden van de concurrentie

Met een VCA-certificaat kunt u zich onderscheiden van uw concurrenten. Het laat zien dat u serieuze maatregelen neemt om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen. Bovendien kan het uw reputatie verbeteren en u meer geloofwaardig maken in de ogen van uw klanten, partners en stakeholders.

3. Problemen vermijden

Het hebben van een VCA-certificaat kan helpen bij het voorkomen van problemen zoals ongevallen op de werkplek, boetes en juridische kwesties. Het kan u ook helpen om te voldoen aan de wettelijke vereisten en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

4. Talent aantrekken en behouden

Een VCA-certificaat kan helpen om talent aan te trekken en te behouden. Medewerkers waarderen werkgevers die hun veiligheid en gezondheid serieus nemen. Het kan ook helpen om de tevredenheid en loyaliteit van de medewerkers te verhogen, wat kan leiden tot een lager personeelsverloop.

De valstrik van 'even snel'

Bij het streven naar een VCA-certificaat is het belangrijk om niet in de valstrik van 'even snel' te vallen. Het is een proces dat tijd en toewijding vereist. Het is niet alleen een kwestie van het invullen van een checklist; het gaat ook om het opbouwen van een veiligheidscultuur binnen de organisatie.

Stappenplan voor VCA-certificering

Tijdens het certificeringsproces

Er zijn verschillende stappen die u moet volgen om een VCA-certificaat te behalen. Dit omvat het bepalen of u een VCA-certificaat nodig heeft, het kiezen van het juiste certificeringsniveau, het opstellen en uitvoeren van actiepunten, en het afronden van de certificering.

1. Beslissen of VCA-certificaat nodig of verplicht is

U moet eerst bepalen of een VCA-certificaat voor uw bedrijf noodzakelijk of verplicht is. Dit hangt af van de aard van uw bedrijf en de risico's op de werkplek. Sommige bedrijven kunnen ervoor kiezen om een VCA-certificaat te behalen om hun inzet voor veiligheid en gezondheid te tonen, terwijl andere bedrijven het certificaat nodig kunnen hebben om te voldoen aan de wettelijke eisen of de eisen van hun klanten.

2. Het certificeringsniveau bepalen 

Er zijn twee niveaus van VCA-certificering: VCA*-certificaat en VCA**-certificaat. Het VCA*-certificaat is gericht op bedrijven die niet als hoofdaannemer optreden en zich richten op de directe beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer.

Het VCA**-certificaat is voor bedrijven die optreden als hoofdaannemer en zich bezighouden met beleid, structuur en planvorming over veiligheid, gezondheid en milieu. Het kiezen van het juiste certificeringsniveau is een belangrijke stap in het VCA-certificeringsproces.

3. Actiepunten opstellen

Na het bepalen van het juiste certificeringsniveau, moet u actiepunten opstellen. Dit kunnen maatregelen zijn om de veiligheid op de werkplek te verbeteren, zoals het verhogen van de bewustwording, het uitvoeren van interne checks en het controleren van LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse). Het kan ook betrekking hebben op de keuring van gereedschap en uitrusting om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn voor gebruik.

4. Actiepunten uitvoeren

De volgende stap is het uitvoeren van de opgestelde actiepunten. Dit betekent dat u de nodige stappen moet ondernemen om aan de eisen van het VCA-certificaat te voldoen. Dit kan ook het opleiden en trainen van uw medewerkers omvatten, zodat ze zich bewust zijn van de veiligheidsprocedures en deze correct kunnen volgen.

5. Certificering afronden

Na het uitvoeren van de actiepunten, kunt u de certificering afronden. Dit omvat het indienen van uw aanvraag, het verzamelen van de nodige documentatie en het doorlopen van een auditproces. Het auditproces is bedoeld om te controleren of uw bedrijf voldoet aan de VCA-normen en of de veiligheidsprocedures correct worden geïmplementeerd.

6. Tussentijdse audits en hercertificatie

Na het behalen van het VCA-certificaat, zijn er tussentijdse audits nodig om de geldigheid van het certificaat te behouden. Deze audits zijn bedoeld om te controleren of uw bedrijf nog steeds voldoet aan de VCA-normen. Daarnaast is er na drie jaar een hercertificatie nodig.

Dit proces is vergelijkbaar met het initiële certificeringsproces en zorgt ervoor dat uw bedrijf up-to-date blijft met de nieuwste VCA-normen.

Geldigheid van het VCA-certificaat

Het VCA-certificaat is over het algemeen drie jaar geldig. Na deze periode moet u uw certificaat vernieuwen door middel van hercertificatie. Het is belangrijk om op de hoogte te blij

Geldigheid van het VCA-certificaat

Het VCA-certificaat is over het algemeen drie jaar geldig. Na deze periode moet u uw certificaat vernieuwen door middel van hercertificatie. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de geldigheid van uw certificaat en tijdig actie te ondernemen voor de hercertificatie om ervoor te zorgen dat uw bedrijf blijft voldoen aan de VGM-normen en -praktijken.

Een geldig VCA-certificaat is niet alleen een teken van uw inzet voor veiligheid, maar het kan ook bijdragen aan de duurzaamheid en het succes van uw bedrijf.

In conclusion, het VCA-certificaat is een belangrijk instrument voor bedrijven in risicovolle sectoren om te tonen dat zij de veiligheid, gezondheid en het milieu serieus nemen.

Het behalen en behouden van een VCA-certificaat is een proces dat toewijding en continue inspanning vereist, maar de voordelen, van het verbeteren van de veiligheid op de werkplek tot het aantrekken van nieuw talent, zijn het zeker waard.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Wat is een VCA-certificaat?

Het VCA-certificaat, of Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, is een certificaat dat aantoont dat een bedrijf voldoet aan bepaalde veiligheids-, gezondheids-, en milieunormen.

Voor wie is een VCA-certificaat bedoeld?

Een VCA-certificaat is voornamelijk bedoeld voor bedrijven in risicovolle sectoren zoals bouw, chemie en elektrotechniek.

Welke types VCA-certificaten bestaan er?

Er zijn twee hoofdtypen VCA-certificaten: VCA*-certificaat en VCA**-certificaat. Het VCA*-certificaat is gericht op bedrijven die niet als hoofdaannemer optreden, terwijl het VCA**-certificaat is gericht op bedrijven die optreden als hoofdaannemer.

Hoe lang is een VCA-certificaat geldig?

Een VCA-certificaat is over het algemeen drie jaar geldig. Na deze periode moet het bedrijf het certificaat vernieuwen door middel van hercertificatie.

Wat zijn de voordelen van een VCA-certificaat?

Het hebben van een VCA-certificaat kan bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid op de werkplek, het verminderen van het aantal ongevallen, het aantrekken en behouden van talent en het onderscheiden van uw bedrijf in de markt.

Hoe krijg ik een VCA-certificaat?

Het behalen van een VCA-certificaat omvat verschillende stappen, waaronder het bepalen of het certificaat nodig is, het kiezen van het juiste certificeringsniveau, het opstellen en uitvoeren van actiepunten, en het afronden van de certificering.

Wat is een VCA cursus?

Een VCA cursus is een training die werknemers en werkgevers voorbereidt op het VCA-examen. De cursus omvat verschillende veiligheidsonderwerpen, zoals risicobeoordeling, persoonlijke beschermingsmiddelen en veilige werkprocedures.

Hoe gaat VCA-certificering in zijn werk?

Managementsysteemcertificatie kent een driejaarlijkse certificatiecyclus. Afhankelijk van het certificatiejaar is voor u een initiële, periodieke of hercertificatie audit relevant.
Bent u nog niet gecertificeerd, dan starten we met de initiële audit in twee fasen. We onderzoeken of uw gedocumenteerde kwaliteitsmanagement voldoet aan de VCA-norm.
Daarna bepalen we of uw managementsysteem voldoende geïmplementeerd en effectief is.

Maximaal één jaar na de initiële audit voeren we de eerste periodieke audit uit en ongeveer een jaar daarna de tweede. Wij beoordelen of uw managementsysteem bij voortduring functioneert en verbetert.
Minimaal drie maanden voor de geldigheid van uw certificaat verloopt, beoordelen we alle onderdelen van de regeling in een hercertificatie audit. Mogelijk in twee fasen als er ondertussen veel veranderd is. Vervolgens voeren wij weer twee jaar op rij een periodieke audit uit.

Hier leest u meer over de werkwijze. 

Het VCA keurmerk: Begrip en gebruik

Als het gaat om veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op de werkplek, speelt het VCA keurmerk een essentiële rol. Maar wat is keurmerk VCA precies, en hoe wordt het gebruikt?

Wat is het VCA Keurmerk?

Het VCA keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die voldoen aan de VCA-standaarden, wat aangeeft dat deze bedrijven zich hebben laten certificeren. Dit certificaat bewijst dat de organisatie begrijpt welke risico's er zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en deze risico's volgens redelijke en billijke eisen kan beheersen.

VCA, wat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers, is een veiligheidsbeheersysteem dat is ontwikkeld door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Deze stichting, waaraan 23 verschillende brancheorganisaties zijn verbonden, beheert ook de VCA-examens en -examencommissies.

Typen VCA Keurmerken

Er zijn twee soorten VCA keurmerken: VCA* en VCA**. Onderaannemers kunnen zich laten certificeren voor de VCA*, terwijl hoofdaannemers in aanmerking komen voor de VCA** certificaat. De verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer voor het project en de relatie met de opdrachtgevers vereist een uitgebreidere VCA** certificering.

Het Gebruik van het VCA Keurmerk

Naast de veiligheid op de werkplek biedt het VCA keurmerk nog een voordeel: het is een uitstekende promotie voor bedrijven. Het keurmerk kan zichtbaar worden gemaakt en wordt vaak prominent vermeld op bedrijfswagens, bedrijfskleding en websites. Dit schept vertrouwen en staat symbool voor kwaliteit.

Het gebruik van het VCA keurmerk gaat echter verder dan enkel promotie. Het keurmerk toont aan dat een bedrijf weet hoe veilig te werken. Hoewel het niet direct iets zegt over de kwaliteit van de werkzaamheden of de service van het bedrijf, biedt het wel de zekerheid dat men te maken heeft met een bedrijf dat weet hoe het veilig moet werken.

Net als het VCA keurmerk, biedt het keurmerk SNF ook een zekere mate van betrouwbaarheid en kwaliteit. Beide keurmerken zijn in lijn met de doelstellingen van SKG IKOB om de kwaliteit van producten, processen, diensten en de fysieke leefomgeving te verbeteren.

Conclusie

In conclusie, het VCA keurmerk is niet alleen een bewijs van veiligheidsbewustzijn maar ook een manier om klanten gerust te stellen dat ze met een bedrijf werken dat zijn veiligheidsverplichtingen serieus neemt. Door te investeren in VCA-certificering, toont uw bedrijf zijn toewijding aan veilig, gezond en milieuvriendelijk werken.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Voor alle vragen - Monique van Moppes - m.vanmoppes@skgikob.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Probeer onze slimme filter eens. Hier zoekt u in de website op elk gewenst onderwerp en komt u te weten wat SKG-IKOB hierbinnen doet en weet.

OF
X
Bent u oriënterend? Gebruik dan onze filter.

Laatste nieuws

Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de branche

Nieuws

Belangrijke wijzigingen binnen het SNF-keurmerk

6 september 2021

Per 1 september 2021 zijn een aantal wijzigingen ingegaan binnen Stichting Normering Flexwonen (SNF). Met het SNF-keurmerk wordt aangetoond of er is voldaan aan een aantal gestelde normen voor huisvesting van arbeidsmigranten. De 100%-controle wordt verplicht gesteld, er is een nieuw locatieregister en het wordt verplicht een jaarlijkse administratieve controle te laten plaatsvinden voorafgaand de inspecties. Onze collega Peterjan Rijs, coördinator SNF licht deze wijzigingen graag toe.  

Nieuws

WoonKeuradviseur helpt bij langer thuis wonen

14 juli 2021

We worden steeds ouder en blijven langer in ons eigen huis wonen, al dan niet met toegesneden zorg. Veel woningen zijn hiervoor niet geschikt en moeten worden aangepast. De WoonKeuradviseur, een initiatief van WoonKeur en SKW Certificatie, is de aangewezen persoon om dat in goede banen te leiden. 

Onze collega’s helpen u graag verder

Ard van de Meeberg

Sector Coördinator