Wat houdt de BRL 5019 in, Kwaliteitsborging voor het bouwen?

De Wkb schrijft voor dat onafhankelijke kwaliteitsborgers beoordelen of het gerede bouwwerk voldoet aan (tenminste) de wettelijke eisen. Hiertoe wordt het bouwplan getoetst, een risicobeoordeling gemaakt en de uitvoering gecontroleerd aan de hand van een borgingsplan. Het bevoegd gezag heeft een verklaring van de kwaliteitsborger nodig dat het werk voldoet, voordat een ingebruikname vergunning kan worden afgegeven.

BRL 5019 Kwaliteitsborging voor het bouwen vormt de basis waarop kwaliteitsborgers zich kunnen certificeren. Deze richtlijn is een belangrijk onderdeel van het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK).

Bent u kwaliteitsborger? Dan gaat u in lijn met de Wkb (tenminste) het Bouwbesluitdeel van de omgevingsvergunning activiteit bouwen controleren en er tijdens de uitvoering toezicht op houden. Bij oplevering van het project ontvangt de opdrachtgever de getekende verklaring dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit.