Schrijf u nu in voor de kennissessie 'Kwaliteitsborging'!

09.03.2017

Op dinsdag 21 februari 2017 is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen door de 2e Kamer aangenomen. De meerderheid was dusdanig dat wanneer de partijen hetzelfde stemgedrag in de 1e Kamer hanteren, ook daar een meerderheid voor de Wet is. Om te verduidelijken wat de nieuwe wet voor gevolgen kan hebben, organiseren SKW – en SKG-IKOB Certificatie een drietal bijeenkomsten waarin we toelichten wat de mogelijkheden voor uw organisatie zijn om hierop in te spelen. Hiervoor kunt u zich via ons inschrijfformulier opgeven.

Uitgangspunten van de Wet

De wet kent een aantal uitgangspunten:

 • De kwaliteit van de bouw moet omhoog. Duidelijk moet zijn dat een bouwwerk altijd aan het Bouwbesluit voldoet.
 • De rol van de gemeente veranderd. De traditionele Bouwvergunning verdwijnt. Deze wordt vervangen door een Verklaring bij oplevering van het gebouw dat het gebouw voldoet aan de wettelijke eisen.
 • De gemeente heeft de plicht om na oplevering van het gebouw te gaan handhaven mocht er iets niet kloppen. Indien een kwaliteitsborger de Verklaring niet afgeeft, dan mag het gebouw niet in gebruik worden genomen en gaat de gemeente per direct over tot handhaving.
 • Deze Verklaring kan alleen worden afgegeven door een zogenoemde kwaliteitsborger.
 • De kwaliteitsborger is een persoon/organisatie die, op basis van een daartoe door de overheid erkend kwaliteitsborgingsinstrument, gecertificeerd is om die verklaringen af te geven. De erkenning van deze instrumenten geschiedt door een op te richten Toelatingsorganisatie (TO), een Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO). Daarmee heeft de Toelatingsorganisatie dezelfde status als bijvoorbeeld de Raad voor Accreditatie.
 • De kwaliteitsborger mag niet betrokken zijn bij het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw van het gebouw. Hij moet onafhankelijk werken conform de vereisten in de NEN-EN-ISO 17020 (Inspectiecertificatie). Een bouwer of architect kan dus geen kwaliteitsborger voor het eigen werk zijn.
 • Er wordt een zogenoemd Opleverdossier en de Verklaring overgedragen aan de gemeente. Over wat exact in dit Opleverdossier moet worden opgenomen, wordt nog beslist.
 • De kwaliteitsborger moet op basis van het bouwplan een risico-inventarisatie maken en een kwaliteitsborgingsplan opstellen. In de regel zal hij dus ook toezicht tijdens de bouw houden op de kritieke momenten. Anders kan hij immers geen onderbouwde verklaring aangeven. 
 • De Wet betreft alleen publiekrechtelijke eisen, niet de private eisen die de opdrachtgever stelt.
 • De Wet wordt van kracht op 1-1-2018 voor de minst risicovolle bouwwerken. Dit zijn bouwwerken die geplaatst zijn in Gevolgklasse 1. Criterium is dat wanneer er een calamiteit optreedt, de gevolgen relatief beperkt zijn. U moet voor Gevolgklasse 1 vooral denken aan grondgebonden woningen.
 • Op termijn worden ook Gevolgklasse 2 en 3 onder de wet gebracht. Grofweg valt onder Gevolgklasse 2 de gestapelde bouw en betreft Gevolgklasse 3 de grote infrastructurele werken als spoortunnels etc.
 • De Omgevingsvergunning blijft wel de verantwoordelijkheid van de gemeente

Wat betekent dit?

Het zwaartepunt verschuift van in principe voldoen aan het Bouwbesluit op basis van een plan, naar voldoen aan de Wet bij oplevering. Een systeem dat meer dan een eeuw bestaat kantelt. Niet langer de gemeente is verantwoordelijk dat aan de eisen van de Wet wordt voldaan, maar de betrokkenen zijn het zelf. Volgens het principe: high trust, high penalty. Immers, als het bouwwerk niet aan de Wet voldoet, mag het niet in gebruik worden genomen. Het betekent een andere invulling van ieders rol. Iedereen zal worden aangesproken op zijn eigen deskundigheid. De aannemer die talloze besluiten moet nemen tijdens de bouw, zal zich er rekenschap van moeten geven dat de door hem gekozen oplossing aan de wet voldoet; de architect moet een plan getekend hebben dat voldoet aan de wettelijke vereisten, naast natuurlijk de bovenwettelijke, private, eisen die door de opdrachtgever gesteld worden. De kwaliteitsborger moet zijn toezicht zo organiseren dat voor alle risicovolle aspecten maatregelen worden genomen om deze risico’s te ondervangen. Daartoe moet hij een risicoanalyse maken. Hierbij is het handig als hij weet, en er op kan vertrouwen, dat het planontwerp/bestek aan de Wet voldoet. Of hij moet het zelf - laten - controleren. Kortom, ook de kwaliteitsborger zal (moeten) samenwerken met anderen om het hele traject soepel en zo snel mogelijk te kunnen laten verlopen. Hoe beter de kwaliteit van het plan; hoe beter de aannemer; hoe beter de risico’s ondervangen worden. Met als resultaat minder controle op de bouwplaats. Het leidt tot meer samenwerking en afstemming. Immers iedereen weet dat het ontwerpen van een gebouw een andere tak van sport is dan het bouwen van datzelfde gebouw. Maar de kwaliteitsborger moet onafhankelijk zijn, hoe kan hij de ander partijen er bij dan betrekken?

De Instrumenten en de (on)mogelijkheden voor bouwers, architecten en anderen bij de bouw betrokken organisaties.

De Wet stelt dat alleen kwaliteitborgers die - objectief aangetoond - werken conform door de Toelatingsorganisatie erkende kwaliteitborgingsinstrumenten, de Verklaring mogen afgeven. Maar de Wet regelt ook dat de kwaliteitborger gebruik mag maken van door hem vertrouwde kwaliteitssystemen die een aannemer, constructeur, bouwfysicus of architect zelf hanteert. Hij kan echter niet zijn verantwoordelijkheid voor de af te geven Verklaring verleggen. De nieuwe Wet biedt dus mogelijkheden om ook beoordelingen van eigen kwaliteit door voornoemde partijen, bij de werkprocessen van de kwaliteitsborger te betrekken. Het verlaagt de kosten voor de kwaliteitsborging en draagt er toe bij dat het bouwproces soepel verloopt. De kwaliteitsborger zal criteria moeten hanteren om de kwaliteit van het “eigen werk” van bijv. de aannemer of de architect te kunnen beoordelen. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. We leggen u ze graag uit.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Om relaties van SKW - en SKG-IKOB Certificatie de gelegenheid te geven om zich te oriënteren op de (on)mogelijkheden van de Wet en de kansen om hierop in te spelen, organiseren wij in eerste instantie een drietal bijeenkomsten op ons kantoor te Geldermalsen.

 • 16 maart 2017, open inschrijving (geen plaatsen meer beschikbaar)
 • 27 maart 2017, open inschrijving (geen plaatsen meer beschikbaar)
 • 29 maart 2017, open inschrijving (geen plaatsen meer beschikbaar)

Het programma is als volgt:

17.30 inloop, met een broodje, koffie, thee
18.00 aanvang

 • inhoud
  Wat houdt de Wet kwaliteitsborging in
  Welke rol speelt certificatie?
  Borging eigen werk / werk derden
  Instrumenten van SKW Certificatie / SKG-IKOB Certificatie
  Hoe nu verder voor uw traject tot 1-1-2018

20.00 afronding, met een drankje
20.30 sluiting

Voor certificaathouders van SKG-IKOB/SKW wordt op woensdag 13 maart een aparte bijeenkomst gehouden om toe te lichten wat de Wet voor de huidige certificaathouders gaat betekenen.

Door de grote belangstelling voor de vier reeds geplande sessies, heeft SKW Certificatie besloten om in april en mei nog een paar sessies te plannen. De data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Heeft u interesse voor deze sessies, schrijf u dan alvast in zonder enige verplichting. zodra de data bekend zijn ontvangt u bericht van ons.

 

 


SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners